EU Pályázatírás, Pályázati tanácsadás, Projekt management

Kihirdetésre került a támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet módosítása

By 2016-05-31Hírek

Kihirdetésre került a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet.

A módosítás a támogatást igénylők/kedvezményezettek számára legfontosabb változtatásai az alábbiak:

 1. Az átláthatóság és esélyegyenlőség érdekében a Felhívás módosítása esetében annak közzétételével együtt a szükség szerint módosuló kitöltőprogramot is közzé kell tenni, és a módosítás hatályba lépését követően minimum 8 napig még lehetőséget kell biztosítani a támogatást igénylőknek a támogatási kérelem előkészítésére, illetve benyújtására.
 1. A kormányrendelet a természetes személyek mellett a kkv-kra is kiterjeszti azt a lehetőséget, hogy az önerő rendelkezésre állását nem kell a főszabály szerint igazolnia (azaz nyilatkoznia, és a megfelelő alátámasztó dokumentumot csatolnia), hanem elegendő csak nyilatkoznia arról, hogy amikor önerő bevonása szükséges, akkor az rendelkezésre fog állni. A szabályozás azonban KKV-k esetében azt is kimondja, hogy ha a támogatási szerződés a projekt meg nem valósulása miatti elállás vagy felbontás miatt szűnik meg, a kedvezményezett adószámának törlését kezdeményezi a támogató (a szankció később lép hatályba, mert Áht. módosítás szükséges).
 • A kedvezményezett, szállító és engedményes mellett a módosítás szerinti feltételekkel zálogjogosult részére is lehet támogatást fizetni, illetve nemcsak pénzforgalmi számlára, hanem korlátozott rendelkezésű (pl. óvadéki) számlára is:
 • zálogot alapítani csak a fejlesztési cél érdekében lehet,
 • előleget nem lehet zálogjogosult részére folyósítani tekintettel az előleg funkciójára,
 • a támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg csak abban az esetben kerülhet kifizetésre, ha a követelés kötelezettje e rendelet és a támogatási szerződésben foglaltak alapján azt kifizethetőnek minősítette.
 1. A hatályos jogszabály alapján eddig legfeljebb nettó tizenötezer forint volt elszámolható vendégéjszakánként belföldön. A módosítás lehetővé teszi, hogy ennél magasabb összegben is elszámolható a szállásköltség megfelelő indokolás mellett, azzal, hogy az indokolás nélküli összegek is differenciálásra, – Budapest esetében – emelésre kerülnek a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.
 1. EMVA és ETHA források vonatkozásában, a természetes személy kedvezményezett halála esetén a vélelmezett örökös bevonásra kerülhet az eljárásba azzal, hogy érdemi döntés csak a hagyatékátadó végzés benyújtását követően hozható.
 • Bevezetésre kerül a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás fogalma és szabályai.
 • A támogatást igénylőnek a támogatási kérelmet – mely mindkét támogatási formára vonatkozik – a monitoring és információs rendszeren keresztül kell elkészítenie és benyújtania.
 • Amennyiben a támogatási kérelem a jogosultsági ellenőrzési feltételeknek nem felel meg valamely támogatási forma vonatkozásában, akkor a támogatási kérelmet további vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 • Mindkét támogatási formára vonatkozóan csak abban az esetben köthető szerződés a támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást megítélő támogatói döntéssel rendelkezik.
 • Meghatározásra kerültek mindkét támogatási formára vonatkozóan a támogatási kérelemről való döntési határidők.
 • Ha az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő a végső kedvezményezettel kötött szerződést felmondja, az a fenntartási időszak időtartama alatt a támogatási szerződéstől történő elállást is eredményezi.
 1. A támogatásból beszerzett áruk, szolgáltatások, stb. piaci áron történő beszerzése érdekében jelen módosítás három további lehetőségről rendelkezik:
 • A Miniszterelnökség a szechenyi2020.hu oldalon létrehozott egy olyan eszközt (e – beszerzési felület), amelynek segítségével a kedvezményezettek a nem közbeszerzés köteles beszerzési szándékaikat közzétehetik, amely alapján bárki ajánlatot tehet. Az eszköz alkalmazását az irányító hatóság a felhívásban írhatja elő.
 • Meghatározásra kerül az az összeg (300.000 Ft), amely alatt nem szükséges az ár alátámasztása a számla kifizetéskor, de ezt az IH helyszínen ellenőrizheti.
 • Referenciaárakat is meg lehet határozni.
 1. A támogatási kérelem értékelése során (vállalkozások esetében) figyelembe kell venni (alapvetően pontlevonás útján) a támogatást igénylő vállalkozás korábbi projektjeinél elkövetett, pénzügyi érdeksérelemmel járó szabálytalanságokat (a mértékére és súlyosságára tekintettel).
 1. A területi kiválasztási eljárásban a döntés-előkészítő bizottságba tagot a területi szereplő közgyűlésének (vagy az általa kijelölt bizottságnak) határozatban kell delegálnia, a részt vevő tag a közgyűlési határozatban meghozott döntést képviselheti az ülésen. A megyei fejlesztési biztosok megfigyelőként részt vehetnek a a döntés-előkészítő bizottságban.
 1. A követeléskezeléssel kapcsolatos szabályozás a következők szerint módosul:
 • a támogató dönt az alkalmazandó követeléskezelés módjáról, nem határoz meg a jogszabály kötelezően alkalmazandó sorrendet;
 • törlésre került a fizetésképtelenségi eljárásokba való bekapcsolódás mérlegelésének lehetősége;
 • pontosításra került a behajtott, kompenzált összeg rendezésének eljárása;
 • új, a követelés előírásának alapjául szolgáló jogcímek kerültek bevezetésre
 • pontosításra kerültek a kis értékű követelés kompenzálásának szabályai;
 • átalakításra került a részletfizetési megállapodás szabályozása: véghatáridő került beépítésre, egy alkalommal kezdeményezhető és a megállapodás maximálisan három alkalommal módosítható.
 1. A fenntartásról szóló szabályozás pontosításra került. A módosítás főbb elemei:
 • fenntartási időszak előírásáról a felhívás rendelkezet a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdés hatálya alá nem eső projekteknél is
 • a fenntartási időszak kezdete a pénzügyi befejezés helyett a megvalósítás befejezés összhangban a 1303/2013/EU rendelettel
 • a fenntartási jelentés ellenőrzésének eljárásrendi ideje 30 napra, hiánypótlás esetén a jelentésről történő döntési határidő 15 napra módosult

 

Forrás: palyazat.gov.hu

Leave a Reply