Category

Hírek

konyha-piac

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

By | Hírek | No Comments

2017. április 28-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívásra.

Célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése
2. célterület: közétkeztetés fejlesztése

A támogatás
maximális
összege
Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
A 290/2014.
(XI.26.) Korm.
rendelet szerinti
kategóriába
tartozó járásban
lévő település
nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő komplex
programmal
fejlesztendő
1. célterület 50 millió Ft 75% 85% 90% 95%
2. célterület 20 millió Ft 75% 85% 90% 95%

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

falusi-turizmus

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

By | Hírek | No Comments

2017. április 3-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP6-6.4.1-16 kódszámú, Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázati felhívásra.

A pályázat célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően 50, 60, vagy 70%.

A pályázat keretében támogatható:
– falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
– meghatározott, nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések,
árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

videk_fejlesztes

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

By | Hírek | No Comments

2017. március 16-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP2-6.1.1-16 kódszámú, A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című pályázati felhívásra.

Célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva.

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

humanity-2045992__340

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

By | Hírek | No Comments

2017. március 1-től nyújthatók be támogatási kérelmek az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívásra.

A felhívás kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft, a teljes lakónépességtől függően.

A projekt keretében támogatható tevékenységek:
– A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
– A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
– A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
– A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

child-1864718_960_720

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

By | Hírek | No Comments

2017. március 20-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-5.3.8-16 kódszámú Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása című pályázati felhívásra.

A felhívás célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro-, kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően 50-100%.

Támogatható tevékenységek többek között:
– A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
– A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése
– A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

vidék_06

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

By | Hírek | No Comments

2017. március 16-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel című pályázati felhívásra.

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának
és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatási intenzitása:
Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén középvállalkozás esetében 55%, mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a, mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.
Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

 

blue-1866471__340

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

By | Hírek | No Comments

2017. február 15-től nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című pályázati felhívásra.

Célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum
50.000.000 Ft. Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

sparks-692122_960_720

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

By | Hírek | No Comments

A GINOP 1.2.2-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályáati felhívásra 2017. január 25-től adhatók be támogatási kérelmek.

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft, a támogatás mértéke legfeljebb 50%.

Önállóan támogatható tevékenységek új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, valamint önállóan nem támogatható tevékenységek a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával; az információs technológia-fejlesztés és az online megjelenés, domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés.

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

stock-photo-learn-learning-education-knowledge-wisdom-studying-concept-372270265

Tanoda programok támogatása

By | Hírek | No Comments

Az EFOP-3.3.1-16 kódszámú Tanoda programok támogatása felhívásra még benyújthatók pályázatok.

Célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 15 millió Ft, maximum 18,85 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

A pályázati dokumentáció itt érhető el.

Újból támogatják a külterületi utak fejlesztését önkormányzatok számára

By | Hírek | No Comments

Várhatóan november közepétől lehet a benyújtani a pályázatokat a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű felhívásra.

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek.  Ingyenes előminősítésünkre a cikk alján található űrlap kitöltésével jelentkezhet.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható): Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésű, külterületi, már meglévő földutak: (tehát meglévő szilárd burkolatú utak nem!)
  • mechanikai stabilizálása;
  • fejlesztése szélesítéssel;
  • alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.
  1. célterület esetében (több, önállóan támogatható tevékenység is választható): Önkormányzati tulajdonú utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:
  • vontatott és függesztett munkagépek,
  • erőgépek,
  • erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,
  • ágaprító gépek beszerzése.

Erőgépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható, egy támogatási kérelemben pedig több célterületre is igényelhető támogatás.

Támogatási kérelmet mindkét célterület esetében vidéki térségben működő települési önkormányzat és önkormányzati társulás nyújthat be.

A támogatási kérelem benyújtására mindkét célterület esetében konzorciumi formában is van lehetőség.

A vissza nem térítendő támogatás maximális összege az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) lehet. A támogatási intenzitás mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján 75%-os, 85%-os, 90%-os, vagy 95%-os lehet.

A támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2016. 11. 14. naptól 2018. 11. 13. napig lesz lehetőség.

A felhívás itt érhető el.