Monthly Archives

március 2017

konyha-piac

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

By | Hírek | No Comments

2017. április 28-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívásra.

Célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.

A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:
1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése
2. célterület: közétkeztetés fejlesztése

A támogatás
maximális
összege
Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
Maximális
támogatási
intenzitás
A 290/2014.
(XI.26.) Korm.
rendelet szerinti
kategóriába
tartozó járásban
lévő település
nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő komplex
programmal
fejlesztendő
1. célterület 50 millió Ft 75% 85% 90% 95%
2. célterület 20 millió Ft 75% 85% 90% 95%

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

falusi-turizmus

Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

By | Hírek | No Comments

2017. április 3-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP6-6.4.1-16 kódszámú, Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázati felhívásra.

A pályázat célja a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztése érdekében történő támogatása. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszeg, a támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően 50, 60, vagy 70%.

A pályázat keretében támogatható:
– falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások (pl. szállás, vendéglátás) továbbfejlesztése. A turisztikai fejlesztés támogatható;
– meghatározott, nem mezőgazdasági termék-, szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához szükséges műhely vagy bemutató tér fejlesztése, interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések,
árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt).

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

videk_fejlesztes

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás

By | Hírek | No Comments

2017. március 16-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a VP2-6.1.1-16 kódszámú, A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című pályázati felhívásra.

Célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, ezzel együtt a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása.

A támogatás mértéke: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg, egyösszegű átalány formájában, két részletben, 5 évre nyújtva.

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

humanity-2045992__340

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

By | Hírek | No Comments

2017. március 1-től nyújthatók be támogatási kérelmek az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívásra.

A felhívás kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft, a teljes lakónépességtől függően.

A projekt keretében támogatható tevékenységek:
– A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
– A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése
– A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése
– A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

child-1864718_960_720

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

By | Hírek | No Comments

2017. március 20-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-5.3.8-16 kódszámú Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása című pályázati felhívásra.

A felhívás célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro-, kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően 50-100%.

Támogatható tevékenységek többek között:
– A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
– A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése
– A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

vidék_06

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

By | Hírek | No Comments

2017. március 16-tól nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-4.1.1-8.4.4-16 kódszámú Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel című pályázati felhívásra.

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának
és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatási intenzitása:
Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén középvállalkozás esetében 55%, mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a, mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.
Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

 

blue-1866471__340

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

By | Hírek | No Comments

2017. február 15-től nyújthatók be támogatási kérelmek a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében című pályázati felhívásra.

Célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum
50.000.000 Ft. Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

sparks-692122_960_720

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

By | Hírek | No Comments

A GINOP 1.2.2-16 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályáati felhívásra 2017. január 25-től adhatók be támogatási kérelmek.

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft, a támogatás mértéke legfeljebb 50%.

Önállóan támogatható tevékenységek új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, valamint önállóan nem támogatható tevékenységek a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával; az információs technológia-fejlesztés és az online megjelenés, domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés.

A pályázati dokumentáció itt érhető el!

stock-photo-learn-learning-education-knowledge-wisdom-studying-concept-372270265

Tanoda programok támogatása

By | Hírek | No Comments

Az EFOP-3.3.1-16 kódszámú Tanoda programok támogatása felhívásra még benyújthatók pályázatok.

Célja a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 15 millió Ft, maximum 18,85 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

A pályázati dokumentáció itt érhető el.