Monthly Archives

május 2016

Kihirdetésre került a támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet módosítása

By | Hírek | No Comments

Kihirdetésre került a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet.

A módosítás a támogatást igénylők/kedvezményezettek számára legfontosabb változtatásai az alábbiak:

 1. Az átláthatóság és esélyegyenlőség érdekében a Felhívás módosítása esetében annak közzétételével együtt a szükség szerint módosuló kitöltőprogramot is közzé kell tenni, és a módosítás hatályba lépését követően minimum 8 napig még lehetőséget kell biztosítani a támogatást igénylőknek a támogatási kérelem előkészítésére, illetve benyújtására.
 1. A kormányrendelet a természetes személyek mellett a kkv-kra is kiterjeszti azt a lehetőséget, hogy az önerő rendelkezésre állását nem kell a főszabály szerint igazolnia (azaz nyilatkoznia, és a megfelelő alátámasztó dokumentumot csatolnia), hanem elegendő csak nyilatkoznia arról, hogy amikor önerő bevonása szükséges, akkor az rendelkezésre fog állni. A szabályozás azonban KKV-k esetében azt is kimondja, hogy ha a támogatási szerződés a projekt meg nem valósulása miatti elállás vagy felbontás miatt szűnik meg, a kedvezményezett adószámának törlését kezdeményezi a támogató (a szankció később lép hatályba, mert Áht. módosítás szükséges).
 • A kedvezményezett, szállító és engedményes mellett a módosítás szerinti feltételekkel zálogjogosult részére is lehet támogatást fizetni, illetve nemcsak pénzforgalmi számlára, hanem korlátozott rendelkezésű (pl. óvadéki) számlára is:
 • zálogot alapítani csak a fejlesztési cél érdekében lehet,
 • előleget nem lehet zálogjogosult részére folyósítani tekintettel az előleg funkciójára,
 • a támogatási szerződésben meghatározott támogatási összeg csak abban az esetben kerülhet kifizetésre, ha a követelés kötelezettje e rendelet és a támogatási szerződésben foglaltak alapján azt kifizethetőnek minősítette.
 1. A hatályos jogszabály alapján eddig legfeljebb nettó tizenötezer forint volt elszámolható vendégéjszakánként belföldön. A módosítás lehetővé teszi, hogy ennél magasabb összegben is elszámolható a szállásköltség megfelelő indokolás mellett, azzal, hogy az indokolás nélküli összegek is differenciálásra, – Budapest esetében – emelésre kerülnek a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján.
 1. EMVA és ETHA források vonatkozásában, a természetes személy kedvezményezett halála esetén a vélelmezett örökös bevonásra kerülhet az eljárásba azzal, hogy érdemi döntés csak a hagyatékátadó végzés benyújtását követően hozható.
 • Bevezetésre kerül a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás fogalma és szabályai.
 • A támogatást igénylőnek a támogatási kérelmet – mely mindkét támogatási formára vonatkozik – a monitoring és információs rendszeren keresztül kell elkészítenie és benyújtania.
 • Amennyiben a támogatási kérelem a jogosultsági ellenőrzési feltételeknek nem felel meg valamely támogatási forma vonatkozásában, akkor a támogatási kérelmet további vizsgálat nélkül el kell utasítani.
 • Mindkét támogatási formára vonatkozóan csak abban az esetben köthető szerződés a támogatást igénylővel, ha mindkét támogatási forma vonatkozásában támogatást megítélő támogatói döntéssel rendelkezik.
 • Meghatározásra kerültek mindkét támogatási formára vonatkozóan a támogatási kérelemről való döntési határidők.
 • Ha az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő a végső kedvezményezettel kötött szerződést felmondja, az a fenntartási időszak időtartama alatt a támogatási szerződéstől történő elállást is eredményezi.
 1. A támogatásból beszerzett áruk, szolgáltatások, stb. piaci áron történő beszerzése érdekében jelen módosítás három további lehetőségről rendelkezik:
 • A Miniszterelnökség a szechenyi2020.hu oldalon létrehozott egy olyan eszközt (e – beszerzési felület), amelynek segítségével a kedvezményezettek a nem közbeszerzés köteles beszerzési szándékaikat közzétehetik, amely alapján bárki ajánlatot tehet. Az eszköz alkalmazását az irányító hatóság a felhívásban írhatja elő.
 • Meghatározásra kerül az az összeg (300.000 Ft), amely alatt nem szükséges az ár alátámasztása a számla kifizetéskor, de ezt az IH helyszínen ellenőrizheti.
 • Referenciaárakat is meg lehet határozni.
 1. A támogatási kérelem értékelése során (vállalkozások esetében) figyelembe kell venni (alapvetően pontlevonás útján) a támogatást igénylő vállalkozás korábbi projektjeinél elkövetett, pénzügyi érdeksérelemmel járó szabálytalanságokat (a mértékére és súlyosságára tekintettel).
 1. A területi kiválasztási eljárásban a döntés-előkészítő bizottságba tagot a területi szereplő közgyűlésének (vagy az általa kijelölt bizottságnak) határozatban kell delegálnia, a részt vevő tag a közgyűlési határozatban meghozott döntést képviselheti az ülésen. A megyei fejlesztési biztosok megfigyelőként részt vehetnek a a döntés-előkészítő bizottságban.
 1. A követeléskezeléssel kapcsolatos szabályozás a következők szerint módosul:
 • a támogató dönt az alkalmazandó követeléskezelés módjáról, nem határoz meg a jogszabály kötelezően alkalmazandó sorrendet;
 • törlésre került a fizetésképtelenségi eljárásokba való bekapcsolódás mérlegelésének lehetősége;
 • pontosításra került a behajtott, kompenzált összeg rendezésének eljárása;
 • új, a követelés előírásának alapjául szolgáló jogcímek kerültek bevezetésre
 • pontosításra kerültek a kis értékű követelés kompenzálásának szabályai;
 • átalakításra került a részletfizetési megállapodás szabályozása: véghatáridő került beépítésre, egy alkalommal kezdeményezhető és a megállapodás maximálisan három alkalommal módosítható.
 1. A fenntartásról szóló szabályozás pontosításra került. A módosítás főbb elemei:
 • fenntartási időszak előírásáról a felhívás rendelkezet a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdés hatálya alá nem eső projekteknél is
 • a fenntartási időszak kezdete a pénzügyi befejezés helyett a megvalósítás befejezés összhangban a 1303/2013/EU rendelettel
 • a fenntartási jelentés ellenőrzésének eljárásrendi ideje 30 napra, hiánypótlás esetén a jelentésről történő döntési határidő 15 napra módosult

 

Forrás: palyazat.gov.hu

Módosult a Vidékfejlesztési pályázatok 2016 évre vonatkozó menetrendje

By | Hírek | No Comments

Módosult a Vidékfejlesztési pályázatok 2016 évre vonatkozó menetrendje

A Kormány 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozatában módosította a – korábbiakban közzétett – 2016. évre vonatkozó fejlesztési keretet a Vidékfejlesztési Program tekintetében.

A Magyar Közlönyben 2016. május 18-án tették közzé az éves VP fejlesztési keret módosítását, melynek értelmében az alábbi 71 pályázatot tervezik meghirdetni közel 1222,24 milliárd forintos kerettel:

Hónapokra lebontva lehet látni pályázati felhívások tervezett megjelenését, valamint hogy mekkora keretösszeggel indulnak.

Az ütemtervet a 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.sz. mellékletében olvashatja.

2015. októberétől már meghirdetésre került:

VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés – 158,67 milliárd forint

VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása – 51,50 milliárd forint
2015. novemberétől már meghirdetésre került:

VP5-4.1.1.6-15 Trágyatároló építése – 5,57 milliárd forint

VP6-19.1.1-15 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása – 0,96 milliárd forint

 

2015. decemberétől már meghirdetésre került:

VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 140,96 milliárd forint

VP4-10.2.1-15 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése 14 milliárd forint

VP4-10.2.2-15 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és egyes mikroorganizmusok ex situ megőrzése 3,78 milliárd forint

 

2016. évtől megjelenő pályázatok: 

Januárban megjelent pályázatok:

VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodásipotenciálban okozotterdőkárokhelyreállítása  6,28 milliárd forint

Februárban megjelent pályázatok:

VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével 22,5 milliárd forint
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével 19,00 milliárd forint
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3,00 milliárd forint
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,04 milliárd forint
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 23,74 milliárd forint
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,87 milliárd forint
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 15,00 milliárd forint
VP4-13.2.1-16Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,63 milliárd forint
VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak- hűtőházak korszerűsítése 22,00 milliárd forint
VP5-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak- hűtőházak korszerűsítése 22,00 milliárd forint
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12,04 milliárd forint
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,88 milliárd forint

Márciusban megjelent pályázatok:

VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95 milliárd forint
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,86 milliárd forint
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,86 milliárd forint
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97 milliárd forint
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,86 milliárd forint
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,53 milliárd forint
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,71 milliárd forint

Májusban megjelenő pályázatok:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 18,40 milliárd forint
VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,64 milliárd forint
VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,23 milliárd forint
VP6-7.4.1-16 Köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,28 milliárd forint
VP-20-1-16 A Vidékfejlesztési Program megvalósítását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt 4,00 milliárd forint
VP-20-2-16 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt 16,00 milliárd forint
VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,82 milliárd forint
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 19,68 milliárd forint
VP2-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,57 milliárd forint
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 40,00 milliárd forint
VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása 26,09 milliárd forint
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,51 milliárd forint
VP4-4.4.2.1-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése 1,38 milliárd forint
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése 1,00
VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 1,12 milliárd forint
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 50,00 milliárd forint
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 1,26 milliárd forint
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85 milliárd forint

Júniusban megjelenő pályázatok:

VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek- 6,20 milliárd forint
VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése- 0,19 milliárd forint
VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével- 10 milliárd forint
VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása- 7,97 milliárd forint
VP3-5.1.1.1-16 Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása 4,72 milliárd forint
VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások- 5 milliárd forint

Júliusban megjelenő pályázatok:

VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok- 1,53 milliárd forint
VP1-2.1.1- 2.1.2-16 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás- 13,91 milliárd forint
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása- 1,8 milliárd forint
VP3-16.1.1-16 Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása – 24,94 milliárd forint
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése- 2,01 milliárd forint
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései- 4,4 milliárd forint
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése- 5,48 milliárd forint
VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket- 2,96 milliárd forint

Augusztusban megjelenő pályázatok:

VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok- 1,05 milliárd forint
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért- 3,84 milliárd forint
VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások- 4 milliárd forint

Szeptemberben megjelenő pályázatok:

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás- 37,75 milliárd forint
VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége- 2,45 milliárd forint
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések- 2 milliárd forint

Októberben megjelenő pályázat:

VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság- 1,30 milliárd forint

Novemberben megjelenő pályázat:

VP4-15.2.1.2-16 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése- 2,24 milliárd forint
VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása- 1,92 milliárd forint

Decemberben megjelenő pályázat:

VP3-4.2.1-4.2.2-16 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén 15 milliárd forint

Az intézkedés önálló felhívást nem igényel az alábbiak esetében:

VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása – 47,67 milliárd forint (Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15.)
VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása – 9.92 (Kapcsolódó felhívás: VP6-19.1.1-15)

Forrás: Magyar Közlöny

Felfüggesztik a “Településképet meghatározó épületek…” felújítását támogató pályázatot

By | Hírek | No Comments

Felfüggesztik a “Településképet meghatározó épületek…” felújítását támogató pályázatot

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését (2016.05.23.) követő harmadik naptól felfüggeszti.

 1. május 23.

Indul az új 0%-os hitel vállalkozásoknak

By | Hírek | No Comments

Indul az új 0%-os hitel vállalkozásoknak – nagy roham várható!

Május második felében, országszerte huszonhat MFB Ponton kezdi meg a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) az első európai uniós hiteltermék, a Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Hitel értékesítését. A nulla százalékos kamat mellett igényelhető visszatérítendő támogatás a KKV-szektorban működő vállalkozásoknak nyújt segítséget, köztük olyanoknak is, amelyek eddig kiszorultak a finanszírozásból. Az uniós szinten is egyedülálló, új működési modellben induló MFB Pont hálózatról és az első termékről Bertalan Sándor, az MFB vezérigazgató-helyettese beszélt a Portfolio „Hitelezés 2016” című konferenciáján.

Új működési modellt dolgozott ki a visszatérítendő források kihelyezésére az MFB. Bertalan Sándor, az MFB vezérigazgató-helyettese a Portfolio „Hitelezés 2016” című konferenciáján elmondta: „a legfontosabb újdonság, hogy az új rendszerben a közvetítő helyett az uniós programszámla viseli a hitelezési kockázatot, így a vállalkozások olyan kedvező feltételekkel juthatnak forrásokhoz, amelyre Magyarországon még nem volt példa. A májusban induló Mikro, Kis- és Középvállalkozások Versenyképességének Növelése Célú Hitelprogram, összesen 44 milliárd forintnyi forrás, nulla százalékos kamattal lesz elérhető a vállalkozásoknak, köztük olyanoknak is, amelyek eddig kiszorultak a finanszírozásból.

A felvehető hitel összege minimum 1 millió, maximum 600 millió forint lehet, jellemzően kapacitásbővítésre, beruházásra és kapcsolódó készletfinanszírozásra. A hitel futamideje maximum 15 év, és igény esetén 12 hónap rendelkezésre tartás kérhető, illetve 12 hónap türelmi idő a tőketörlesztéseknél.

Az MFB Indikátor felmérése szerint a vállalkozások 39 százaléka tervez beruházást a közeljövőben, éppen ezért Bertalan Sándor nagy rohamra számít a finanszírozást végző MFB Pontokban.

A Kormány célkitűzéseinek megfelelően az MFB az uniós források gyors és hatékony kihelyezéséhez új értékesítési hálózatot hozott létre. A közbeszerzési eljárás útján kiválasztott négytagú konzorcium, a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. vállalták, hogy saját fiókhálózatukon belül, az MFB Pontok arculatával megkülönböztetett fiókokban közvetítik az uniós hitel- és vissza nem térítendő forrással kombinált hiteltermékeket.

Május második felében Budapesten és a megyei jogú városokban 26 MFB Pont kezdi meg működését, december végéig pedig a hálózat folyamatos bővülése mellett összesen 442 db MFB Ponton fogadják a vállalkozásokat. Az év hátralévő részében további hitelprogramok indulása várható, egyebek mellett kutatás, fejlesztés, innováció támogatására, termelési kapacitások bővítésére.

Bővebben itt

Forrás: mfb.hu

 1. május 20.

Megjelent a mikro és kkv-k kapacitásbővítő beruházások támogatása

By | Hírek | No Comments

Megjelent a mikro és kkv-k kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében” című (VEKOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,58 milliárd forint. A támogatási kérelem benyújtására kizárólag a felhívás feltételeinek megfelelő mikro-, kis és középvállalkozások jogosultak. A felhívás keretében kizárólag a Pest megye területén megvalósuló projektek támogathatóak. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Önállóan támogatható tevékenység:

 • új termelő eszközök beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek az alábbiak:

 • információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek
 • az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 24.000.000 Ft, a támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%, maximális mértéke 35%.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

A hivatalos felhívás itt található.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

 1. május 18.

Megjelent a “Prototípus…fejlesztés” című felhívás

By | Hírek | No Comments

Megjelent Budapestre és Pest megyére vonatkozóan a “Prototípus…fejlesztés” című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” című (VEKOP-2.1.7-15 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.

A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatóak. A felhívásra mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be pályázatukat.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 13-tól 2018. június 13-ig lehetséges.

A felhívás itt tekinthető meg.

Forrás: palyazat.gov.hu

 1. május 17.

Benyújtható a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató pályázat

By | Hírek | No Comments

Május 17-től nyújtható be a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató pályázat

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió forintkollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 17. naptól lesz várhatóan lehetőség, a napokban még több módosítás is várható!

A felhívás célja hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Továbbá a felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely az energiahatékony működést segíti elő. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Támogatást igénylők köre

A támogatásra jogosultak azon mezőgazdasági termelők, akik igazolják, hogy:
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
– a NÉBIH által nyilvántartásba vett – a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási helyeként szolgáló – állattartó telepet működtetnek.

Támogatható tevékenységek

 1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása
  – Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.
  – Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
 2. Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése
  – Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.
  – A szálastakarmány betakarítás és kiosztás, továbbá a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. Körbálázó, rendsodró, kaszáló és silózó adapter beszerzése.
 3. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  – Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
  – Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
  – Világítási rendszerek korszerűsítése.
  – Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
  – Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint, továbbá a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 17. naptól van lehetőség.

A pályázati felhívás itt található.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

 1. május 12.

Jönnek az EFOP pályázatok

By | Hírek | No Comments

100 pályázattal, 1000 milliárddal jönnek az EFOP pályázatok – itt az ütemterv!

Elfogadta a Kormány az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2016-os fejlesztési keretét. A Kormány célja a társadalom együttműködésének, esélyegyenlőség támogatása, tudás gyarapítás (infrastrukturális beruházásokkal), a társadalmi felzárkózási kihívások kezelése (képzés, oktatás, foglalkoztatás terén), ifjúsági-, egészségügyi fejlesztés végrehajtása, és az egészségmegőrzés népszerűsítése.

Az EFOP keretein belül idén több, mint 100 pályázat lesz elérhető, melyek többsége már az év első felében megnyílik.
A határozat szerint még februárban meghirdetésre kerülő pályázatok az esélyegyenlőség növelésére, a családok és az ifjúság támogatására irányulnak.

A fejlesztésekre nagyjából 1000 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre.

A Magyar Közlönyben meghírdetett 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozatban található ütemterv itt olvasható.

Forrás: http://www.kozlonyok.hu/